Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Daleszyce

Fundusz alimentacyjny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11
tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

 

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.,  można składać

  1. elektronicznie  (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
  2. tradycyjnie (w wersji papierowej)

Ustalenie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2022roku.

WAŻNE
Zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2023/2024. Od 01 października 2023 r. kryterium zostało podwyższone do 1209,00 zł na osobę   w rodzinie.
Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”
Od 01 października 2023 r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Terminy rozpatrzenia wniosków
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”
 

Dokumenty do pobrania
Wszystkie dokumenty, druki zaświadczeń o raz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.
 
DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024
Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:
– oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2022r. (ZFA-03) – wypełnia wnioskodawca,
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie ( ZFA – 05) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
– umowę dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
W przypadku uzyskiwania stypendium:
– zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2022 r.
 
W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS
– zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2022 r.
 
W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2022r.:
– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2022 r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2022r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2022 r.
 
W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2022 r.
– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód ( wzór dostępny w zakładce druki do pobrania)
W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:
– dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
– dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2022r.
Dodatkowe dokumenty
– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2022r.
– zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2022r.
– zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
– informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
– prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
– akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.
W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.